สถานีวิทยุคนรากหญ้า

104.00 MHz

www.fm104chiangrai.com
กิจกรรมสถานีวิทยุฯ

โครงการแก้จนฯ อบรมเกษตรกรปลูกปาล์ม อ.เชียงของ

ทางโครงการแก้จนฯ ได้มีการจัดการอบรมสำหรับเกษตรกรที่ปลูกปาล์ม ซึ่งเป็นพันธุ์ปาล์มที่ทางโครงการฯ ได้ปล่อยเชื่อให้กับทางเกษตกร อบรมโดย ดร.สมชาย ผู้ชำนาญการจาก บริษัทฟุกเทียน กรุ๊ป


กิจกรรมสถานีวิทยุฯอื่น ๆ